Welcome to #FaithfulEverywhere! Our Friday & Sunday Services are ONLINE.

English

GPS will show us all the details of our journey to a certain destination.
We hope that it’s the same thing when it comes to God’s plan.
Although God knows all the details, He doesn’t show it! Why? Because He knows that we will be nervous and we’ll give up.
As He is interested not just in our destiny but in the transformation of our character, He wants us to
“Step in Faith”

Catch: Miracles happen along the way as long as we keep on stepping in faith.

Download: MP3

Tagalog

Ano ang kaibahan ng GPS sa plano ng Diyos?
Ang GPS ay nagpapakita ng lahat ng detalye na iyung susundin.
Ang plano ng Diyos ay nagsisimula sa pangako lamang.
Upang ito ay matamo, sapat na ang magtiwala sa Kanya at ito ay maipapakita sa pamamagitan ng
“Hakbang ng pananalig”

Buod: Ang milagro ay matatamo sa bawat paghakbang na may pananampalatayang buong-buo.

Download: MP3

Praise & Worship

English Service: MP3

©2020 Faithful Jesus Church World Harvest Ministries
Top
Follow us: