English

Tr. Mitch Gustilo.  Life is not about me. I am created by God for a purpose bigger than myself.
I am just me but just like a seed, when my life is sacrificed and buried, I will no longer be one but I will
Have a Harvest

Catch: Planting the right seeds with the right perspective is a major act of faith

Download: MP3

Tagalog

Pastor Toto Gustilo Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa akin. May malaking layunin ang Diyos para sa aking buhay.
Ako ay tulad ng butil. Hanggang ako ay nabubuhay para sa sarili ko at hindi ako magsisilbi, napakaliit ng aking buhay.
Kailangan akong magtanim.
Kailangang Mag-ani

Buod: Ang tunay na nananalig ay patuloy na nagtatanim ng tama.

Download: MP3

Praise & Worship

English Service: MP3
Tagalog Service: MP3

© 2019 G12 Faithful Jesus Church World Harvest Ministries
Top
Follow us: