English

Christmas is all about loving. God loved us first and that motivates us to love others next.
But love is not just a feeling that is always there. We will always be disappointed and hurt, but does that mean that we fall out of love?
No! Love is a choice that we make daily!
To be happier and blessed by the heavens, we need to
Choose love

Catch: Love is never automatic. We need to choose to allow God to love us and to love through us.

Download: MP3

Tagalog

Ang pasko ay tungkol sa pag ibig. Nauna ang Diyos at kapag tinanggap natin ang Kanyang pag-ibig, maiibig natin ang iba.
Ngunit ang pag-ibig ay hindi emosyon lamang kundi matinding desisyon.
Kahit tayo ay nasasaktan o nahihirapan, dapat araw-araw ay
Piliing Magmahal

Buod: Mahirap magmahal kaya naman ito ay araw-araw pinipili kaysa sa galit at pagkatakot.

Download: MP3

Praise & Worship

English Service: MP3
Tagalog Service: MP3

© 2019 G12 Faithful Jesus Church World Harvest Ministries
Top
Follow us: