Welcome to #FaithfulEverywhere! Our Friday & Sunday Services are ONLINE.

Paano Nakapagliligtas ang Pananamplataya

Marcos 5:25-34

PAG-ISIPAN

 • BASAHIN Marcos 5:25-34
 • Nakaranas ka na ng isang desperadong sitwasyon? Ano ang iyong ginawa at ‘di ginawa?
 • Katatapos lang niyang magpalayas ng demonyo at nakilala siya at sinundan ng maraming tao.
 • Isang babae na dinudugo ng 12 taon na dating mayaman subalit naubos ang kayamanan sa pagpapagamot. Nilalayuan din siya ng mga tao dahil ang taong may pagdurugo ay itinuturing na marumi. Dahil dito ay hindi rin siya maaring pumunta sa templo.
 • Tayo rin ay marumi dahil sa kasalanan.
 • Narinig niya ang tungkol kay Jesus at nakagawa siya ng deklarasyon na gagaling siya sa tulong niya.
 • Wala na siyang pag-asa dahil nilapitan na niya ang mga doctor, wala na siyang pera at mga kaibigan.

PAANO TAYO MAKATATANGGAP NG KAGALINGAN KATULAD NG BABAE?

 1. Tayo Rin ay Marumi, Mahina at Walang Pag-Asa ang Nagpaparumi sa Atin ay Kasalanan (Roma 3: 23. Galatia 5:19-21)
  • Ang tao ay hiwalay sa Diyos dahil sa sala (1 Corinto 6:9).
  • Ang tao ay naghihirap at kung sinu-sino ang nilalapitan upang gumaling subalit lalong lumalala.
  • Ang mga sakit ay ang depresyon, kahirapan at karamdaman.
  • Ano ang ating nilalapitan? Relihiyon, culto, barkada, alcohol, pagkain, pera etc.
  • Ang tao ay walang pag-asa kung hiwalay sa Diyos.
 2. Maari Tayong Lumapit kay Jesus na May Pananampalataya (Marcos 5:22, 27)
  • Ano ang basehan niya ng pananampalataya? Ang kanyang mga naririnig.
  • Paano mailalarawan ang kanyang faith? Simple, puno ng tiwala, matapang, masikap.
  • Nakipagsiksikan siya sa mga tao upang makalapit sa Diyos. Desperado siyang mahipo ang Panginoon.
  • Lumapit siya ng walang pagkukubli sa kanyang sitwasyon
 3. Tayo ay Gagaling at Bibigyan ng Kapayapaan (Marcos 5:33-34)
  • Agad ang pagpapagaling sa babae.
  • Alam ng Diyos ang hipo ng tao—iba ang sa kanya, iba ang sa mga nagsisiksikan at iba ang hipo ng mga alagad.
  • Sa kabila ng takot , nagpakumbaba siya sa Diyos at tinawag na anak.
  • Sa gayon, nagkaroon siya ng bagong buhay

PAGSASABUHAY

 1. Mayroon ka bang (o kakilala) sakit na kinakailangang pagalingin ni Lord?
 2. Anu-ano na ang mga nagawa mo upang malunasan ang sakit na ito?
 3. Nais mo bang maipanalangin sa Diyos ang kagalingan ng sakit na ito?

Download PDF

©2020 Faithful Jesus Church World Harvest Ministries
Top
Follow us: