Welcome to #FaithfulEverywhere! Our Friday & Sunday Services are ONLINE.

Kaya Kang Linisin ni Cristo

Marcos 1:40-45

PAG-ISIPAN

 • BASAHIN – Lukas 23: 39-43
 • Ketong: nagsisimula sa maliit subalit kumakalat sa buong katawan. Marumi ang taong may ketong. Hindi siya katanggaptanggap sa pisikal at sa spiritual.
  • Mayaman o mahirap ay tinanatamaan ng ketong.
  • Walang itong lunas.
  • Ihihiwalay sa iba ang may sakit nito.
  • Maaring humantong sa kamatayan
  • Maihahambing ang ketong sa kasalanan. Maliit sa simula pero lumalala, nagpaparumi, naghihiwalay sa atin sa Diyos at sa tao, walang lunas at maaring magdulot ng kamatayan
 • Ketongin: mapagpakumbaba. Naghahanap ng lunas. May pananalig na humihingi. Malalim ang pangangailangan.
  • Ang mga taong makasalanan
  • Lunas: hipo ng Diyos. Ang salita nyang nagpapagaling. Dumarating ang Panginoon upang katagpuin ang mga pangangailangan ng tao.
  • Paglapit sa Diyos at pagsasabi ng ating pangangailangan.
  • Resulta: Pagbabago ng anyo. Paglilinis sa karumihan. Pagpaparangal sa Diyos.

PAANO TAYO MAS MAGIGING MALINIS?

 1. Ketong (v. 40)
  • Ito ang tunay na kalagayan ng tao dahil sa kasalanan.
  • Spiritual na ketong ang bumabalot sa ating buhay kaya tayo ay malayo sa Diyos.
  • Ito ay patuloy na lumalala at kumakalat.
  • Maari itong magdulot ng kapakumbabaan sa ating puso upang lumapit sa Diyos at hingin ang kanyang kagalingan.
 2. Kailangang Gawin (v. 40)
  • Lumapit, magpakumbaba at humingi ng tulong sa Diyos.
  • Mahabagin siya. Gusto nya tayong tulungan.
 3. Kalinisang Dulot ni Cristo (vv.41, 45)
  • Ang hipo at salita ng Panginoong Hesus ay agad-agad na magpapagaling ng ketong (at kasalanan).
  • Lilinisin niya tayo at muling ilalapit sa kanyang harapan.
  • Ipagsabi mo ang himala ng Diyos

PAGSASABUHAY

 1. Paano mo masasabi na tunay ka na talagang nilinis ni Lord sa iba’t-ibang kasalanan?
 2. Ano pa ang mga kailangan mong gawin upang mas mamuhay ka ng malinis kay Lord?
 3. Kanino mo planong ikuwento ang kalinisang idinulot sa iyo ni Lord?

Download PDF

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

©2020 Faithful Jesus Church World Harvest Ministries
Top
Follow us: