May dahilan ang lahat ng bagay. Bakit tayo nagdiriwang ng kapaskuhan? Ano ang rason ng lahat ng kasiyahan? Habang ang lahat ay abala sa pagbili’t pagpili ng regalo at pagdalo sa mga party, nawa’y wag natin kalimutan na, “Tumingin sa Itaas”.

Nakaranas ka na ba ng milagro sa buhay mo? Ano ang milagro? Ito ay ang alin mang pangyayari na lumalabag sa pangkaraniwang mga batas ng kalikasan. Ito rin ay pinaniniwalaang mga kamangha-manghang palatandaan ng kapangyarihan ng Diyos. Gusto mo bang malaman kung paano tatanggap nito?

It is godly to resolve a conflict than to dissolve a relationship. Do not use harmful words, but only helpful words, the kind that build up and provide what is needed, so that what you say will do good to those who hear you. Ephesians 4:29 (TEV)

Paano Nakapagliligtas ang Pananamplataya Marcos 5:25-34 PAG-ISIPAN BASAHIN Marcos 5:25-34 Nakaranas ka na ng isang…

Kaya Kang Linisin ni Cristo Marcos 1:40-45 PAG-ISIPAN BASAHIN – Lukas 23: 39-43 Ketong: nagsisimula…

Mahahalagang Hakbang sa Kaligtasan Lukas 23: 39-43 PAG-ISIPAN BASAHIN Lukas 23: 39-43 Ilan ang magnanakaw?…