Welcome to #FaithfulEverywhere! Our Friday & Sunday Services are ONLINE.

May dahilan ang lahat ng bagay. Bakit tayo nagdiriwang ng kapaskuhan? Ano ang rason ng lahat ng kasiyahan? Habang ang lahat ay abala sa pagbili’t pagpili ng regalo at pagdalo sa mga party, nawa’y wag natin kalimutan na, “Tumingin sa Itaas”.

Nakaranas ka na ba ng milagro sa buhay mo? Ano ang milagro? Ito ay ang alin mang pangyayari na lumalabag sa pangkaraniwang mga batas ng kalikasan. Ito rin ay pinaniniwalaang mga kamangha-manghang palatandaan ng kapangyarihan ng Diyos. Gusto mo bang malaman kung paano tatanggap nito?

It is godly to resolve a conflict than to dissolve a relationship. Do not use harmful words, but only helpful words, the kind that build up and provide what is needed, so that what you say will do good to those who hear you. Ephesians 4:29 (TEV)

Paano Nakapagliligtas ang Pananamplataya Marcos 5:25-34 PAG-ISIPAN BASAHIN Marcos 5:25-34 Nakaranas ka na ng isang desperadong sitwasyon? Ano ang iyong ginawa at ‘di ginawa? Katatapos lang niyang magpalayas ng demonyo at nakilala siya at sinundan ng maraming tao. Isang babae na dinudugo ng 12 taon na dating mayaman subalit naubos ang kayamanan sa pagpapagamot. Nilalayuan…

Kaya Kang Linisin ni Cristo Marcos 1:40-45 PAG-ISIPAN BASAHIN – Lukas 23: 39-43 Ketong: nagsisimula sa maliit subalit kumakalat sa buong katawan. Marumi ang taong may ketong. Hindi siya katanggaptanggap sa pisikal at sa spiritual. Mayaman o mahirap ay tinanatamaan ng ketong. Walang itong lunas. Ihihiwalay sa iba ang may sakit nito. Maaring humantong sa kamatayan…

Mahahalagang Hakbang sa Kaligtasan Lukas 23: 39-43 PAG-ISIPAN BASAHIN Lukas 23: 39-43 Ilan ang magnanakaw? ̣Ang MAGNANAKAW #1 ay mapang-insulto at walangpananalig. ̣Ang MAGNANAKAW #2 ay nagtanggol kay Kristo. May takot sa Diyos, naniniwalang walang kasalanan si Hesus. Tinanggap niya na siya ay makasalanan at dapat na parusahan. Hiniling MAGNANAKAW #2 na iligtas siya ng Panginoon Ang reaksyon…

©2020 Faithful Jesus Church World Harvest Ministries
Top
Follow us: